Leveringsvoorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Sisa Bedrijfskleding en PBM's BV (hierna te noemen Sisa) tot verkoop en levering van zaken alsmede diensten, en op alle overeenkomsten met Sisa terzake zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.2 Sisa wijst de toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, afnemer of opdrachtgever (hierna: koper) van Sisa van de hand.
1.3 Op alle betrekkingen tussen Sisa en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
1.4 Indien er sprake is van een overeenkomst tussen Sisa en koper waarin voorwaarden van toepassing zijn die afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden van Sisa is dit uitsluitend geldig wanneer er een door de directie van Sisa getekende, schriftelijke akkoordverklaring is gegeven.
1.5 In geval van een geschil tussen koper en Sisa die niet opgelost kan worden door inachtneming van de algemene leveringsvoorwaarden van Sisa, zal dit geschil worden berecht door een bevoegde kantonrechter.
 
2. EIGENDOMSRECHT
2.1 Alle zaken die door Sisa worden geleverd en/of verkocht, blijven volledig diens eigendom tot aan het moment van ontvangst door Sisa van het geheel verschuldigde bedrag welke zij volgens de bestaande overeenkomst van de koper te vorderen heeft eventueel vermeerderd met schadevergoeding, kostenvergoeding en rente die te wijten zijn aan te late betaling door de koper.  
De koper heeft geen retentierecht op laatstgenoemde zaken.
 
3. RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
3.1 In geval van zichtbare gebreken aan door Sisa geleverde zaken dient de koper binnen 8 dagen te reclameren. Bij niet zichtbare gebreken dient te worden gereclameerd binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek.
In ieder geval dient te worden gereclameerd binnen 3 maanden na ontvangst van de betreffende zaken
Er dient schriftelijk te worden gereclameerd en de poststempel wordt als verzenddatum beschouwd. 
3.2 Sisa is in beginsel niet verplicht de geleverde zaken aan de koper te crediteren. Indien Sisa er toch in toestemt om geleverde zaken terug te nemen zal de koper alle betreffende zaken franco aan Sisa versturen en is Sisa gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen aan de koper.
3.3 Creditering van geleverde zaken gebeurt uitsluitend na opgave van factuurnummer en datum van levering en gebeurt binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de betreffende zaken.
3.4 Indien koper bovenstaande voorwaarden niet respecteert kan koper geen rechten meer jegens Sisa doen gelden. 
 
4. LEVERING EN VERPAKKINGEN
4.1 Sisa houdt zich het recht voor om af te wijken van de vermelde verpakkingseenheden.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden leveringen als volgt uitgevoerd:
Leveringen vanuit magazijn van Sisa naar een binnenlands adres: franco vanaf netto orderwaarde van € 150,- exclusief btw. Leveringen vanuit magazijn van Sisa naar een buitenlands adres: franco vanaf netto orderwaarde van € 1.500 ,-excl. btw. Indien er op een afwijkende wijze dan gebruikelijk een verzending moet worden gedaan, (zoals per expres) heeft Sisa het recht om de meerkosten hiervan in rekening te brengen aan de koper.
4.3 De leveringstermijn begint pas dan wanneer er door Sisa een schriftelijke orderbevestiging naar de koper is verzonden en wanneer deze koper hiermee akkoord is gegaan en dit schriftelijk aan Sisa bevestigd alsmede alle van toepassing zijnde informatie om de opdracht goed te kunnen uitvoeren, door koper zijn verstrekt. Een door de koper verstrekte opdracht, mondeling of schriftelijk blijft echter bestaan. Indien de koper geen orderbevestiging heeft ontvangen zal de opdracht dan ook om die reden niet geannuleerd kunnen worden
4.4 Indien er vertraging ontstaat in de overeengekomen leveringstermijn door nalatigheid van de koper in het verstrekken van de noodzakelijke informatie, houdt dit direct in dat de overeengekomen leveringstermijn niet als bindend kan worden gezien. De koper heeft dan ook niet het recht om op die gronden de koop te annuleren danwel een vorm van schadevergoeding te ontvangen. Tevens is de door Sisa vermelde leveringstermijn bij benadering. Overschrijding van de vermelde leveringstermijn geeft de koper niet het recht op enige vorm van schadevergoeding of vrijwaring van de verplichtingen van de koper die zijn overeengekomen indien Sisa binnen een redelijke termijn alsnog de levering heeft gedaan.
 
5. PRIJZEN
5.1 Alle prijzen die door Sisa worden vermeld in de prijslijsten of offertes zijn nettoprijzen, exclusief btw en andere mogelijke kosten die van toepassing kunnen zijn.
5.2 Sisa behoudt het recht om de prijzen zonder vooraankondiging te wijzigen. De redenen hiervan behoeft Sisa niet te vermelden aan diens relaties.
 
6. BETALING 
6.1 Alle betalingen aan Sisa dienen strikt binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op een van diens rekeningen. Indien Sisa dit nodig acht kan een ander vorm van betaling danwel een aanbetaling worden verlangd van de koper.
6.2 In beginsel zal er nimmer een betaling verrekend kunnen worden met een andere betaling. Tevens schorten reclames de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
6.3 Indien de koper verzuimt te betalen zal Sisa eenmaal een herinnering behoeven te sturen. Hierna is het verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar van de koper en is de koper Sisa een vertragingsrente van 1% per maand of een gedeelte van de maand verschuldigd. Tevens zullen alle kosten die worden gemaakt om de betaling door de koper gedaan te krijgen in zijn geheel ten laste te leggen van de koper terwijl het oorspronkelijke verschuldigde bedrag + rente onverminderd wordt.
 
7. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
7.1 Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Sisa het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander naar keuze van Sisa en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van de kosten, schade en interesten. In deze gevallen is elke vordering die Sisa ten laste legt van de koper direct en in zijn geheel opeisbaar.
7.2 De koper is slechts tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd indien Sisa zonder meer ernstig in gebreke is gebleven en de koper alle redelijkerwijs mogelijke medewerking heeft verleend om Sisa toch de levering volgens de overeenkomst uit te laten voeren én alle voorwaarden als vermeld in artikel 4 in acht zijn genomen door de koper.
7.3 Alle kosten, van welk aard dan ook, verband houdende met de inning van enige vordering op de koper of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de koper gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de koper.
 
8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 De aansprakelijkheid van Sisa met betrekking tot eventuele tekortkomingen in de door haar verkochte zaken is beperkt tot het -na reclames -herstellen van de geconstateerde tekortkomingen of het proportioneel crediteren van het betreffende bedrag aan de koper voor zover dat als redelijk kan worden gezien wanneer de omvang van de tekortkoming in acht wordt genomen. 
8.2 Sisa is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade en dus ook niet verplicht tot het betaling van enige vorm van schadevergoeding, tenzij er duidelijk sprake is van grove schuld van Sisa danwel er kan worden aangetoond dat er opzet van Sisa in het spel zat.
8.3 In die gevallen dat Sisa toch een schadevergoeding moet betalen danwel zelf besluit te betalen betekent dit niet erkenning van de schuld. Het schadebedrag kan nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de verkochte zaken aan die koper die een schadevergoeding eist en/of krijgt. Indien de schade wordt gedekt door een verzekering zal het daadwerkelijke schadebedrag ook niet hoger kunnen worden dat het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert.
8.4 Een vordering op Sisa behoudt zijn geldigheid 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 
9. OVERMACHT
9.1 Indien sprake is van overmacht is Sisa gerechtigd zonder enige vorm van gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst en de daarbij behorende uitvoering geheel of gedeeltelijk te ontbinden danwel op te schorten middels een schriftelijke kennisgeving aan de koper. In deze gevallen heeft de koper geen enkel recht op enige vorm van schadevergoeding of een tegenprestatie.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, inbeslagneming, gebrek aan middelen om de benodigde producten te maken (zoals energie, grondstoffen, personeel, etc) en in gebreke blijven van derden van wie Sisa afhankelijk is danwel alle andere factoren die Sisa redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waar zij geen invloed op heeft.
9.3 Indien er echter sprake is van een dermate grote verandering van de prestaties van Sisa voor de koper door onvoorziene zaken heeft de koper toch het recht om de overeenkomst te ontbinden na een schriftelijke verklaring aan Sisa te hebben gegeven. 


Haarnetje.com © 2019